Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mänttä-Vilppulan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantta-vilppulad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantta-vilppulad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 76 

Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennus, Nälkäkallion alue

 

Tekninen lautakunta 23.08.2022 § 96 

 

 

Kaavatyö käynnistetään, jotta saadaan kaupungille uusia teollisuustontteja Mustalahden alueelle hyvien tieyhteyksien äärelle. Kantatieyhteydet tulevat tulevaisuudessa paranemaan Mustalahden kiertoliittymän myötä.  Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä 2021.

 

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa teollisuusaluetta kantatie 56 varrella. Kaupungilla on Mustalahden teollisuusalueella tarjolla enää vain muutama tontti. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Sisältötavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä.

 

Kaavoituksen ensimmäisenä työvaiheena on osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely.

 

Toimivalta: Hallintosääntö 24 § kohta 4 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja kiinteistönmuodostamislain mukaiset asiat.

Hallintosääntö 28 §; Tekninen lautakunta vastaa kaavoituksen palveluista.

 

Valmistelija: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen

puh. 044 035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja vt. Julia Virtanen

 

Päätösesitys Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus

- hyväksyy 14.7.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennusta

- asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

 

 

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 229 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

 

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 14.7.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Mustalahden teollisuusalueen asemakaavan laajennusta

- asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Käsittely kokouksessa Tekninen johtaja Julia Virtanen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 Merkittiin, että Julia Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:31.

 

Kaupunkikehityslautakunta 19.03.2024 § 40 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.9 - 28.10.2022. Palautetta antoivat Pirkanmaan ELY-keskus, Fingrid ja MW-Kehitys.

 

MW-Kehitys käynnisti hanketyönä vuonna 2022 Mustalahden teollisuusalueen ja siellä toimivien yritysten toimintaan liittyviä energiaselvityksiä.  Hankkeessa kartoitettiin kiertotalouden, logistiikan ja uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi aurinkoenergian kehittämismahdollisuuksia. Mustalahden Nälkäkallio, uusi laajennusalue, otettiin mukaan hankkeeseen. Kaavatyö keskeytettiin hankkeen ajaksi, jotta suunnittelussa voitaisiin hyödyntää hankkeessa saatuja tuloksia. Hanke valmistui loppuvuonna 2023.

 

Kaavoitettava alue on pääosin hakattua metsäaluetta kantatie 56 varrella,  länsireunalla kulkee voimajohtolinja. Keskellä aluetta sijaitsee vanha johtoaukko, jossa kulkee latu- ja moottorikelkkareitit.

 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan mukaan alueelle ja sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita luontokohteita. Osayleiskaavaa tarkentava luontoselvitys tullaan tekemään kesällä 2024.

 

Kaavoituksen sisältötavoitteena on luoda edellytykset kiertotalouden ja/tai logistiikan toimialojen yrityksille sekä mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkoenergian hyödyntäminen.

 

Mustalahden asemakaavan laajennus, Nälkäkallion asemakaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä 11.3.2024.

 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 10 ha, josta teollisuustonttien osuus on yhteensä noin 6,2 ha. Alueelle on osoitettu 4 kpl suuria (1 - 1,5 ha) ja 6 kpl pienempiä tontteja (noin 2500 - 3800 m2). Tontit voidaan lohkoa tarvittaessa pienemmäksi tai yhdistää suuremmiksi. Kaava-alueen itäisin tontti on suunniteltu ympäriajettavaksi myös pidemmällä ajoneuvoyhdistelmällä. Alueella tulee selvittää mahdollisuus uusiutuvan energian käyttöön sekä rakennusten,varastojen ja katosten suuntauksessa tulee huomioida aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet.

 

Kaavaratkaisussa on pyritty korostamaan tonttien joustavaa käyttöä (ohjeelliset tonttien rajat ja rakennusalat), saavutettavuutta sekä sujuvaa liikennöitävyyttä (kuorma-autolla liikkuminen ja kääntyminen, tienvarren pysäköintialue). Alue liittyy kantatiehen yhden liittymän kautta. Katualueelle ja sitä reunustaville suojaviheralueille voidaan sijoittaa hulevesirakenteita. Hulevesisuunnitelma on erillisenä liitteenä.

 

Yleinen latureitti / moottorikelkkareitti on osoitettu kaupungin omistamalle maa-alueelle teollisuustonttien pohjoispuolelle. Reitistön linjaus tarkistetaan maastossa kesällä 2024. Länsipuolella kulkee 110 kV:n voimajohtoalue.

 

Nälkäkallion alue täydentää kantatie 56 varressa alue- ja yhdyskuntarakennetta maakunta- ja yleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Kaava lisää kaupungin elinvoimaisuutta, elinkeinojen kehittämisedellytyksiä ja työllisyyttä. Alue sijaitsee olemassa olevien liikenne- ja teknisen huollon verkkojen läheisyydessa sekä mahdollistaa kestävien liikkumismuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen hyödyntämisen, joten alueen ilmastovaikutuksia voidaan pitää vähäisinä.

 

Toimivalta: Hallintosääntö 24 § kohta 4; Kaupunginhallituksen tehtävät ja erityinen toimivalta. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja kiinteistönmuodostamislain mukaiset asiat.

 

Valmistelija ja lisätiedot:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen

julia.virtanen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 035 4320

 

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

 

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se

1. hyväksyy Mustalahden Nälkäkallion asemakaavaluonnoksen päiväyksellä 11.3.2024, 

2. asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 63§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja

3. pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokousasia tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 76  

848/10.02.03/2022  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

 

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, että se

1. hyväksyy Mustanlahden Nälkäkallion asemakaavaluonnoksen päiväyksellä 11.3.2024;

2. asettaa asemakaavaluonnoksen MRL 63§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja

3. pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.