Dynasty tietopalvelu Haku RSS Mänttä-Vilppulan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://mantta-vilppulad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://mantta-vilppulad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 128 

Mäntän tehtaan osayleiskaava / Luonnosvaihe

 

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 68 

 

 

Mäntän tehtaan alueen osayleiskaavatyötä jatketaan. Alue jätettiin pois Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta hyväksymisvaiheessa vuonna 2019 (kv 14.10.2019 §78).

 

Kiistanalainen asia ko ajankohtana on ollut tehtaan piipun purkaminen. Tekninen lautakunta antoi piipun purkamisluvan 25.6.2019, josta Pirkanmaan ELY-keskus valitti. Hallinto-oikeus antoi päätöksen 22.9.2020, jolla lautakunnan päätös ja purkamislupa kumottiin. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan purkamispäätös liittyy läheisesti rakennussuojeluun. Tarkoituksena on varmistaa, ettei suojelun arvoisia rakennuksia pureta ennen kuin suojelukysymys saadaan ratkaistuksi joko ajanmukaisella kaavalla tai rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

 

Tehtaan osayleiskaava/asemakaava laitettiin vireille vuoden 2021 kaavoituskatsauksen yhteydessä (kuulutettu KMV-lehdessä 25.3.2021).

 

Kaavan tavoitteena on ajantasaistaa suunnittelualueen kaavoitus ja tarkastella tehtaan maankäyttötavoitteet. Sisältötavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä. Kaavatyön aikana ratkaistaan höyryvoimalaitokseen kuuluvan savupiipun suojelutarve.

 

Mäntän tehtaan alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 210 ha.

 

Hallinto-oikeuden päätöksen yhteydessä on todettu, että nykyinen asemakaava on piipun osalta rakennussuojelullisesti vanhentunut. Osayleiskaavaa ja asemakaavamuutosta voidaan laatia rinnakkain. Osayleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa. Asemakaavan aluerajaus tarkentuu osayleiskaavatyön yhteydessä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen yleiskaavan ja asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 20.4.2022. Seuraavana työvaiheen on osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely.

 

Toimivalta: Hallintosääntö 24 § kohta 4 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja kiinteistönmuodostamislain mukaiset asiat. Hallintosääntö 28 §; Tekninen lautakunta vastaa kaavoituksen palveluista.

 

Valmistelija: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen

puh. 044 035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja vt. Julia Virtanen

 

Päätösesitys Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus

- hyväksyy 2.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Mäntän tehtaan osayleiskaavan ja asemakaavamuutoksen laadintaa

- asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 165 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

 

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 2.5.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Mäntän tehtaan osayleiskaavan ja asemakaavamuutoksen laadintaa

- asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

 

Kaupunkikehityslautakunta 18.04.2023 § 60 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 20.6.-19.8.2022. Lausuntoja antoivat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Keurusselän ympäristönsuojelujaos. Annetut lausunnot ovat liitteenä. Lausuntoihin ei ole laadittu erillisiä vastineita tässä vaiheessa, vaan ne on huomioitu tarpeellisin osin luonnosvaiheeseen.

 

Tehtaan alueen osayleiskaavoitus liittyy kiinteästi keskustaajaman osayleiskaavaan, jossa on aiemmin ratkaistu kokonaisuutena kunnan strategiset pitkän aikavälin linjaukset yhdyskuntarakentamisen osalta. Keskustaajaman osayleiskaavoitustyö on sisältänyt myös tehtaan alueen osalta selvitykset, jotka suurimmalta osin ovat ajantasaiset.

 

Tehtaan alueelta on laadittu 3.4.2023 päivätty osayleiskaavaluonnos, joka sisällöltään on samansuuntainen kuin vuonna 2019  hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle jätetty ehdotusratkaisu. Alue on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi (T), joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Vuonna 2019 käsittelyssä olleeseen kaavaehdotukseen nähden on tehty seuraavat muutokset:  Pättiniemen ranta-alue on osoitettu ympäristöarvoja sisältäväksi maa- ja metsätalousalueeksi (MY), jätevedenpuhdistamon alue (ET) on osoitettu nykyisten kiinteistörajojen mukaisesti, alueella mennyt moottorikelkkareitti poistettu tarpeettomana ja kaksi uutta arkeologista kohdetta on lisätty (kp).

 

Alueella olevat luonnonympäristöä koskevat merkinnät on merkitty vuoden 2019 kaavaehdotuksen mukaisesti. Uusi luontoselvitys tehdään kesän 2023 aikana ja kaavaratkaisu tulee tarkistetuksi ja päivitetyksi sen jälkeen.

Kaavoitusta varten on laadittu Mäntän tehdasalueen rakennusinventointi ja kesän aikana tullaan laatimaan lisäksi alueelta tarkempi maisemaselvitys.

 

Kaavaluonnokseen on merkitty aikaisemman ehdotusratkaisun mukaiset kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset tai rakennusryhmä. Tehdasalueen rakennussuojelu tullaan käsittelemään asemakaavassa, joka käynnistyy nyt keväällä. Edellä mainitut kesällä tehtävät luonto- ja maisemaselvitys laaditaan molempia kaavoja varten. 

 

Kaava-alue on pohjois- ja itäosistaan kaupungin yhdyskuntarakenteeseen rajautuvaa rakennettua teollisuus- ja varastoaluetta, eikä kaava muuta alueen luonnetta siltä osin. Mäntän elinvoima nojaa vahvasti alueella jo yli sata vuotta toimineeseen paperiteollisuuteen ja osayleiskaava sallii alueen kehittämisen tulevaisuudessa.

 

Kaavaluonnos ja sen vaikutukset ovat tarkemmin kuvattu liitteenä olevassa kaavaselostuksessa.

 

Toimivalta: Hallintosääntö 24 § kohta 4.3 Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamasta alueiden käytön suunnittelusta. Hallintosääntö 26 §; Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaavoituksen palveluista.

 

Valmistelija ja lisätiedot:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen

julia.virtanen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 035 4320

 

 

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

 

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaupunginhallitus

1. hyväksyy 3.4.2023 päivätyn Mäntän tehtaan osayleiskaavaluonnoksen

2. asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

 

 

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 128  

723/10.02.02/2022  

 

Kaupunkikehityslautakunnan elinvoimajaosto on käsitellyt Mäntän tehtaan osayleiskaavaluonnosta 25.04.2023 § 7. Elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että osayleiskaava on asetettujen tavoitteiden mukainen ja että se etenee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen luonnosvaiheen käsittelyyn.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

 

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä 3.4.2023 päivätyn Mäntän tehtaan osayleiskaavaluonnoksen

2. asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.